{:tr}PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK{:}{:en}REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK{:} - Zafer Koleji

{:tr}PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK{:}{:en}REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK{:}

{:tr}Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin kendilerini tanıma yolculuklarında onlara destek olma ve yaşayabilecekleri zorluklara erken müdahalede bulunmak amacıyla gelişimsel ve önleyici PDR yaklaşımını benimsemekteyiz. PDR birimimizin en temel amacı, öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken okul-aile iş birliğine çok önem vermekteyiz.

Okulumuzun kariyer planlama merkezi öğrencilerimizin gelişim dönemi mesleki kazanımları doğrultusunda oluşturulan etkinliklerle çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız, bireyin kendini tanıması, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varması, ilgi ve yeteneklerini tanıması, meslekler ve meslek seçimi konusunda farkındalık geliştirerek, doğru seçimler yapmasını sağlamaktır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz ortaokulda öz güven geliştirme, öfkeyle baş etme, atılganlık, empati, stresle baş etme, problem çözme becerileri, ergenlik döneminde öz bakım becerileri, duygu yönetimi, zaman yönetimi, verimli ders çalışma, motivasyon, kalıcı öğrenme, sınavlara hazırlanma, ilgi ve yeteneklerini tanıma, bireyselleştirilmiş eğitim programları, öğrenme stilleri, akademik benlik kavramı ölçeği, mesleki tercih envanterleri, öğrenciyi tanıma çalışmaları konularında çalışmalar yürütmektedir.

Okulumuzda ihtiyaç odaklı önleyici ve tematik psiko-eğitim programları uygulanır. Öğrencilere yönelik bu hizmetler sürdürülürken velilerimize yönelik eğitim ve etkinlikler de yapılmaktadır.{:}{:en}Özel Zafer Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin yaşayabileceği zorluklara erken müdahale ve özellikle sorunun geleceklerine daha fazla etki etmemesi için gelişimsel, önleyici ve koruyucu PDR yaklaşımını benimsemekteyiz. PDR hizmetlerinin temel amacı, öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken okul, aile işbirliği en önem verdiğimiz konulardan biridir. Öğrencilerimize okulda ve hayatta başarılı olmaları için gereken belli beceri ve yaşantıların kazandırılması, kapsamlı ve gelişimsel PDR etkinliklerinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Zafer Koleji’nde PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

Eğitsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri öğrencilerin ilgi, yetenek, başarı ve diğer psikolojik özelliklerini ölçen test, envanter, anket gibi ölçme araçları kullanılarak yürütülür. Okulumuz kariyer planlama merkezi öğrencilerimizin gelişim dönemi mesleki kazanımları doğrultusunda oluşturulan etkinliklerle çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız, bireyin kendini tanıması, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varması, ilgi ve yeteneklerini tanıması, meslekler ve meslek seçimi konusunda farkındalık geliştirerek, doğru seçimler yapmasını desteklemektir.

Özel Zafer Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Hizmetleri üç alanda yürütülmektedir:

1. Kişisel Rehberlik: 

Okul Rehber Öğretmenlerimiz kişisel rehberlik hizmetleri kapsamında, öğrencilerimizin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi ve kendini olduğu gibi kabul edip geliştirmesine destek olur. Bunun yanı sıra sosyal bir varlık olarak başkalarını anlamaları, onları kabul etmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yönelik etkinlikleri de planlar ve uygular.

Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Özgüven Geliştirme
Öfkeyle Baş Etme
Atılganlık
Empati
Stresle Baş Etme
Problem Çözme Becerileri
Ergenlik Döneminde Öz Bakım Becerileri
Duygu Yönetimi

2-Eğitsel Rehberlik:

Eğitsel rehberliği öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamak olarak özetleyebiliriz. Bunun için yaptığımız
çalışmalardan bazıları:

Zaman Yönetimi
Verimli Ders Çalışma
Motivasyon
Kalıcı Öğrenme
Sınavlara Hazırlanma
İlgi ve Yeteneklerini Tanıma
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlama

Zafer Ortaokulu öğrencilerinin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak sınıf rehberlik çalışmaları ve grup rehberliği etkinlikleri düzenlenir. Rehber öğretmenlerimiz tarafından ihtiyaç odaklı önleyici ve tematik psikoeğitim programları uygulanır. Uyguladığımız bazı psikoeğitim programları aşağıda sıralandığı gibidir:

Siber Zorbalığı Önleme
Akran Zorbalığı Farkındalık Eğitimi
Etkili İletişim Becerileri

Öğrenci tanıma çalışmaları eğitsel rehberliğin önemli başlıklarından biridir. Tanıma çalışmalarıyla elde edilen bulgulardan yola çıkılarak öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirici ortamların hazırlanması, özel yetenekli öğrencilerimiz için gerekli düzenlemelerin yapılması, öğrenme güçlüğü çeken özel eğitim öğrencilerimiz için de uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması sağlanır. Bütün öğrencilerin eğitsel gelişimini desteklemek rehberlik servisimizin önemli görevlerindendir.

LGS’ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerimiz için yıl boyunca üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmeleri için rehber öğretmenlerimiz tarafından Tercih Danışmanlığı hizmeti de sunulmaktadır. Öğrencilere yönelik bu hizmetler sürdürülürken velilerimize yönelik eğitim ve etkinlikler de yapılmaktadır. Bunlardan bazıları:

Çatışma mı Zorbalık mı?
Okul Başarısında Ailenin Rolü
Anne-Baba Okulu
Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak

3-Mesleki Rehberlik: 

Bir meslek edinme ve o mesleği sürdürme hayat boyu devam eden bir süreçtir. Sürecin sağlıklı devam ettirilebilmesi için her dönemde başarılması gereken mesleki gelişim görevleri bulunmaktadır. Kariyer planlama merkezimiz gerçekleştirdiği etkinliklerle çocuklarımızın mesleki gelişim görevlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, kendini ve meslekleri tanıyarak eğitsel ve mesleki tercihlere yönelmesine profesyonel destek sağlamaktadır. Bu süreçte kullanılan test ve envanterlerden bazıları:

Öğrenme Stilleri
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Mesleki Tercih Envanterleri
Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Öğrenciyi tanımanın amacı, bireyler arası farklılıkları ortaya çıkarmak ve her bireyin bu farklılıkları oluşturan özellikleri yönünden sürekli ve bütünsel gelişimine destek sağlamaktır. Bireyi tanıma onun kişilik özelliklerini bilmekle mümkün olur. Bireyin tanınması gereken özellikleri; fiziksel, biyolojik, davranışsal, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarıdır. Zafer Ortaokulu PDR birimi bu başlıklarda öğrencilerini tanımak için çeşitli test ve test dışı tekniklerden faydalanmaktadır:

Gözlem
Anektod Kaydı
Otobiyografi
Problem Tarama
Sosyometri
Kimdir Bu
Görüşme
Drama ve Oyun Etkinlikleri{:}