• Haberler
 • EĞİTİM / ÖĞRENME YAKLAŞIMI

  İlköğretimin ikinci basamağından ortaöğretime sağlıklı, çok yönlü ve nitelikli gelişim…

  Çocuklarımıza sunduğumuz nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır.

  Eğitim Yaklaşımımız

  Yaparak, yaşayarak sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı, öğrenci merkezli, gelişimsel, bilimin doğasına uygun bireyler yetiştirmek...

  Ortaokulumuzda eğitim, Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlköğretim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

  Ortaokulumuzda benimsenen eğitim modeli, Zafer Kolejine özgü olarak yapılandırılmıştır. Bu model; çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik olarak bilimsel veriler ışığında, bilimin ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikte belirlenmiş; eğitim hedeflerine etkili ve doğru yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak öğrencilerimiz için nitelikli öğrenme ortamları sunulacak şekilde tasarlanmıştır.

 • Bilim Eğitimi

  Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir yüzyılda yaşamaktayız. Her geçen gün yeni bir bilgiye ulaşılmakta ve yeni buluşlar gerçekleşmektedir. Bilim insanlarının, çalışmalarını anlayabilmek ve yeni bilgileri takip edebilmek bilimsel okuryazar olmakla mümkündür. Nitelikli bir toplumun oluşması ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi, bilimsel okuryazar olabilmiş, aklın ve bilimin ışığında yaşamlarını biçimlendiren kuşaklar yetiştirilmesine bağlıdır. Bilime inanan, araştırmacı ve yeniliğe açık bireylerin yetişmesinde hem ülkenin geleceği hem de bireyin kendini geliştirmesi açısından eğitim ve öğretimin önemi büyüktür.

  Zafer İlkokulu, bilimsel düşünceye sahip uzman öğretmenleri ve MEB ilköğretim programlarına uygun her türlü donanıma sahip laboratuvar ve derslikleriyle Atatürk Türkiye’sinin bilim insanlarını yetiştirmeyi temel amaçlarından biri olarak görmektedir.

  Fen ve Teknoloji Laboratuvarı

  Öğrencilerimiz, öğrendikleri teorik bilgileri son teknolojiyle oluşturulmuş laboratuvarlarımızda yaparak, yaşayarak, gözlemleyerek, keyif alarak somutlaştırırlar.

  Sera

  Seramızda toprak inceleme, çimlendirme, tüpleme, çoğaltma, bitki bakımı gibi deney ve gözleme dayalı çalışmalar gerçekleştirilir. 

  Hayvan Bakım Merkezi

  Hayvan bakım merkezimizde kafes hayvanlarının bakımı, yaşamsal ihtiyaçlarının ve tür özelliklerinin gözlenmesi, keşfetmeye yönelik gezi-gözlem, inceleme, deney, çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik çalışmaları yapılır.

 • Yabacı Dil Eğitimi

  Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.

  Eğitim Haritamız

  1. Öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara uygun, 4 beceriyi içeren eğitim programı uygulanır. Tüm bu programlar öğrenciyi desteklemek amacıyla, öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yapılandırılır. Bireysel farklılıkların ve bireysel gelişimlerin temel alınacağı model ve kuramlar uygulanır. Bu kuramlar; proje temelli öğrenme, öğrenme stilleri, tematik öğrenme yaklaşımları, senaryo temelli öğrenmedir. Bu kapsamda bireysel farklılıkları gözetmek amacıyla eğitim kur sistemiyle verilir. Öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse katılım artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır.

  2. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim-öğretim sürecimizde her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz gelişim özellikleri, eğitim kazanımları doğrultusunda proje çalışmalarıyla desteklenir. Bu süreç şu şekilde ilerler; merak uyandırma ve planlama, araştırma -keşfetme -sorgulama, analiz, rapor hazırlama ve sunum.

  3. Ödevlerimiz İletişim odaklı olup hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir.

  Ortaokulumuzda

  Ortaokul İngilizce programı ilkokul İngilizce kazanımlarının devamı olup farklı özelliklere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. Öğrencilerimiz dil bilgisi ve kelime bilgisini tecrübe ederken öğrenirler. Zafer koleji ortaokul İngilizce programı yalnızca İngilizcede beceri geliştirmeyi değil aynı zamanda öğrencilere yaşam boyu sürecek kültür birikimini ve dil öğrenme becerisini aşılar. Çeşitli seviyelerdeki bütün öğrenciler sene başında hazır bulunuşluk sınavına alınıp bu doğrultuda kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirirler. Kendi içerisindeki bireysel gelişimleri ise uluslararası standartlarda uygulanan gelişim izleme sınavları ile takip edilir. Gerekli görülen öğrenciler etüt programına alınarak desteğe ihtiyacı olan alanlarda takviye edilir. Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır. Bunlar drama, diyalog, canlandırma gibi iletişimsel aktiviteler, çeşitli görsel materyaller, farklı metin örneklerinden yola çıkarak oluşturulan senaryo temelli eğitimdir. Her hafta sonu öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve tüm becerileri içeren çalışma kağıtları, habersiz olarak yapılan ara sınavlar öğrencilerimizin gelişimlerini yakından takip etme olanağı sağlar. Düzenli yapılan veli görüşmeleri ile iletişim ağına velilerimizde dahil edilir. İsteyen öğrencilere dil kullanımı ve becerilini ölçen uluslararası sınavlar olan Cambride ESOL sınavlarına girme imkanı sunulur. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar destekli 5000 kitabın üzerinde yer alan İngilizce kütüphane sistemi ile öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre kitaplarını seçip hem dinleyip hem okuyabileceği bir platformda, kitapla ilgili yorumlarını da paylaşmalarını sağlayarak bireysel gelişimlerini desteklemekteyiz. Sene içinde yapılan ödüllü yarışmalar ile öğrencilerimizin İngilizceyi keyif alabilecekleri platformda kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamaktır. Programımız ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine planlanır. Öğrenciler okuduklarını daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına ve çözümlerine yönelik beceriler geliştirirler.

 • Sanat Eğitimi

  Müzik Atölyesi

  Atölyemizde çeşitli müzik enstrümanları ve farklı materyaller ile şarkı, ritim, drama, oyun, hareket ve dans çalışmaları gerçekleştirilir.

  Drama Atölyesi

  Öğrencilerin bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen, öz güven, empati gibi temel kişisel becerileri ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen etkinlikler yapılır.

  Görsel Sanatlar Atölyesi

  Okulumuzda görsel sanatlar olarak farklı yöntem ve tekniklerde resim ve boyama çalışmaları, çizgi çalışmaları, kağıt işleri, yoğurma, artık materyal çalışmaları, üç boyutlu çalışmalar, heykel, mimari ve el sanatları alanlarında sanat eserlerine ve sanatçılara ilişkin farkındalık ve estetik çalışmalar yapılır.

  Aynalı Salon

  Müzik, ritim, hareket ve estetik çalışmaları geçekleştirilir.

 • Spor Eğitimi

  Okulumuzdaki spor eğitimi öğrencilerin kendilerini ve bedenlerini tanıma, kas gelişimi ve motor becerilerine yönelik el-göz koordinasyonunu gerektiren kesme, yapıştırma, çizme, boyama, takma, çıkarma, ip bağlama ve büyük kas becerilerine yönelik engel atlama, koşma, zıplama, tırmanma, yuvarlanma, sürünme, güç kontrolü, denge sağlama, atma, kaldırma, itme, çekme, ritim ve dans gibi etkinlikleri kapsar.

  Spor Komplekslerimiz

  Okulumuzda bulunan,

  - Tenis Kortu

  - Açık ve kapalı yüzme havuzları

  - Basketbol sahası

  - Voleybol sahası

  - Buz pateni

  - Squash salonu gibi spor alanlarında öğrencilerin ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimleri desteklenir. Spor alanları güvenlik, hijyen ve sağlık gereksinimlerine uygun olarak oluşturulmuştur.

 • Eğitime Destek

  Sosyal Sorumluluk Projeleri

  Öğrencilerimizin, bir parçası olarak içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri için gerektiğinde ilgili kurum ve kişilerle de iş birliği yapılarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir.

  Program Geliştirme

  Ortaokulumuzda MEB eğitim ilke ve amaçlarına ve Zafer Kolejinin benimsediği nitelikli ve özgün eğitim yaklaşımına uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması amacıyla öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanımız ve ölçme-değerlendirme uzmanımız sistemli ve koordineli olarak eğitim programının içeriğini yapılandırmaktadır. Eğitim programımızın içeriği, kendine özgü yapısı ve nitelikleri ile bağımsız ve sosyal bireyler olarak çocuklarımızın “bugünü yaşayarak geleceğe hazır olmaları” fikrinden hareketle oluşturulur.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Okulumuzda çocukların gelişim özelliklerinin izlenmesi ve yeni gelişim hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulması amacıyla öğretmenlerimiz, ölçme değerlendirme uzmanımız, program geliştirme uzmanımız ve rehberlik uzmanımız tarafından iş birliği ve koordinasyon içinde sistemli, bilimsel ve yöntemce zengin ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

  Zafer Kolejinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; güven, saygı, gizlilik ve iş birliği ilkelerine dayalı, gelişimsel ve önleyici rehberlik yapısı çerçevesinde gerçekleştirilir. Rehberlik uzmanlarımız; aile ve öğretmenler ile iş birliği içinde, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini izler. Okulumuzda başarının devamlılığı ve takibini sağlamak amacıyla okul-aile iş birliğine ve iletişimine büyük bir önem verilmektedir. Öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimlerinin sağlıklı biçimde desteklenmesi için bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları uygun yöntem ve yaklaşımlara dayalı olarak çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilir.

  Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

  Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Eğitsel Rehberlik

  Mesleki Rehberlik

  Sınıf Rehberliği

  Velilere Yönelik Çalışmalar

  Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Veli Eğitim Seminerleri

  Veli Paylaşım Toplantıları

  Okulumuzda büyük ve küçük grup etkinliklerinin yanı sıra öğrenciye özgü yapılandırılmış bir program dahilinde, öğrencinin bireysel olarak bire bir destekleneceği ve yönlendirileceği eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, öğretmenler ve uzmanlar tarafından birlikte programlanır ve gerçekleştirilir. Bu süreç; uygun ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile biçimlenir; izlenir ve her öğrencinin kendine özgü öğrenme özelliklerine uygun olarak gelişimsel ihtiyaçlarına, ilgi ve yeteneklerine dönük, kapsamlı ve sistematik bireysel çalışmaları kapsar. Böylece her bir öğrencimizin gelişimi, grup etkinliklerinin dışında, bireysel bağlamda da sistemli olarak yürütülen bu çalışma ile planlı ve programlı şekilde desteklenir.

 • Aile Katılımı

  Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlarken bu yolda birlikte yürüdüğümüz ve aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz, en büyük destekçilerimizdir. Bu nedenle ailelerimizin her aşamada bizlerle iletişim halinde olmaları, çocuklarının okul yaşantıları ve gelişimi ile ilgili bizleri bilgilendirmeleri ve eğitim sürecinin aktif bir parçası olmaları çok önemsediğimiz bir durumdur.

  Okulumuzda bireysel görüşmeler, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlenir. Ailelerimizin çocuklarını okul ortamında arkadaşları ile gözlemlemesine olanak vermek ve okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla anne ve babaların, birlikte belirlenmiş etkinlikler ile okul yaşamına katılmaları sağlanır.

  Ailelerimiz, eğitim sürecinin ve Zafer Kolejinin ayrılmaz bir parçası olarak çocuklarının eğitim ve gelişimini sağlıklı ve düzenli şekilde izleme olanağı bulurken çocuklarımız da okul ve okul dışı öğrenme yaşantılarını tutarlı ve anlamlı bir süreçle, birlikte gerçekleştirirler.

 • PDR
 • LİSE HAZIRLIK SÜRECİ

  -Yaprak Testler

  - Soru Bankası

  - Konu Anlatım Fasikülleri

  - Deneme Sınavları

  - Var olan derslere ek olarak yapılan lise hazırlık dersleri

  - Soru çözümleri

  - Deneme sınavı analizleriyle birlikte öğrencilerimiz, yüksek motivasyonla liseye hazırlanmaktadır.

 • Sağlık & Özbakım

  Ailelerden çocuklarımızın sağlık öyküsü alınarak bireysel sağlık dosyası oluşturulur ve okul süreci boyunca düzenli ve sistemli şekilde sağlık izlemesi kayda alınır.

  Yemekhane

  Ortaokulumuzda beslenme programı, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak uzmanlar tarafından titizlikle yapılmakta ve yemeklerimiz; okulumuz bünyesinde, hijyen kurallarına uygun şekilde, özenle hazırlanıp servis edilmektedir.

  Revir

  Okulumuzda tam zamanlı olarak okul doktoru ve hemşireler görev yapmaktadır. Aile iş birliği ve onayı ile çocuklarımızın boy, kilo ve genel sağlık izlemeleri yapılmaktadır. Hasta nakil aracımız, ihtiyaç olması durumunda yerleşkemizde tam donanımlı şekilde sürekli olarak hazır bulunmaktadır.

  Çocuklarımızın sağlık ve güvenliği; gelişim özelliklerine uygun fiziksel alanlarda, öğretmenlerimiz, uzmanlarımız ve yardımcı personelimizce titizlikle göz önünde bulundurulmaktadır. Sağlıklı beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişim ile ilgili çeşitli çalışmaların yürütüldüğü okulumuzda hastalık, ilaç kullanımı, acil tedavi ve nakil durumlarında aile bilgisi ve onayı dahilinde yönlendirme yapılmaktadır.

 • Video Galeri