• Haberler
 • Eğitim/Öğrenme Yaklaşımı

  Zafer Fen Lisesi eğitiminden üniversite eğitimine sağlıklı ve çok yönlü birikim sayesinde nitelikli geçiş...

  Bu amaçla öğrencilerimize sunulan nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve kültürel değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır.

  Eğitim Yaklaşımımız

  Yaparak, yaşayarak sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı, öğrenci merkezli, gelişimsel, bilimin doğasına uygun bireyler yetiştirmek...

  Zafer Fen Lisesinde eğitim; Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB Ortaöğretim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

  Lisemizde benimsenen eğitim modeli, Zafer Kolejine özgü olarak yapılandırılmıştır. Bu model; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik olarak bilimsel veriler ışığında süzgeçten geçirilmiş, bilimin doğasına ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikte, belirlenmiş eğitim hedeflerine etkili ve doğru yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak onlara nitelikli öğrenme ortamları sunulacak şekilde tasarlanmıştır.

 • Bilim Kurulu

  Zafer Fen Lisesi, Türkiye’nin en önemli ve en saygın üniversitelerinin öğretim kadrosu içerisinde yer alan akademisyenlerden oluşan bilim kurulu aracılığıyla, eğitim öğretim faliyetlerini bilimin ışığında yürütmektedir.

  Zafer Fen Lisesi, kendine özgü eğitim modeli ile gelişimlerinin bire bir desteklenmesinin yanı sıra öğrencilerimizin dinamik toplumun bir parçası , üst düzey becerilerle donanmış, mutlu ve öz güven sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Bu nedenle lisemizde eğitim; modern, gelişimsel, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı, yaparak, yaşayarak aktif öğrenmeyi benimseyen bir yapıda gerçekleştirilir. Bu yapı sayesinde öğrencilerimiz, ders içi etkinlikleriyle etkili öğrenerek bilgiyi kullanma ve geleceğe taşıma becerisine sahip olur.

  Bu amaç ve yaklaşımlar çerçevesinde okulumuzda;

  -Yabancı dil etkinlikleri

  - Matematik, fizik, kimya, biyoloji olimpiyat çalışmaları

  - Robotiks çalışmaları

  - Yabancı dil etkinlikleri

  - Sanat etkinlikleri

  - Bilim etkinlikleri

  - Değerler eğitimi etkinlikleri

  - Çevre eğitimi etkinlikleri

  - Sinema-tiyatro etkinlikleri

  - Gezi-gözlem etkinlikleri

  - Sosyal sorumluluk projeleri

  - Müzik, görsel sanatlar, satranç, beden eğitimi, yaratıcı drama, bilgisayar dersi etkinlikleri

  - Uzman katılımı etkinlikleri

  - Aile seminerleri

  - Öğrenci seminerleri düzenlenir.

 • Yabancı Dil Eğitimi

  Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.

  Eğitim Haritamız

  1. Öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara uygun, 4 beceriyi içeren eğitim programı uygulanır. Tüm bu programlar öğrenciyi desteklemek amacıyla, öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yapılandırılır. Bireysel farklılıkların ve bireysel gelişimlerin temel alınacağı model ve kuramlar uygulanır. Bu kuramlar; proje temelli öğrenme, öğrenme stilleri, tematik öğrenme yaklaşımları, senaryo temelli öğrenmedir. Bu kapsamda bireysel farklılıkları gözetmek amacıyla eğitim kur sistemiyle verilir. Öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse katılım artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır.

  2. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim-öğretim sürecimizde her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz gelişim özellikleri, eğitim kazanımları doğrultusunda proje çalışmalarıyla desteklenir. Bu süreç şu şekilde ilerler; merak uyandırma ve planlama, araştırma -keşfetme -sorgulama, analiz, rapor hazırlama ve sunum.

  3. Ödevlerimiz İletişim odaklı olup hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir.

  Lisemizde

  Dil öğrenmedeki bireyin kişisel amacının ötesinde , bizim amacımız, öğrencilerimizi ileride yer alacakları ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetiştirmektir. Lise İngilizce programımız öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik becerilerini de edinmelerini sağlar. Çeşitli seviyelerdeki bütün öğrenciler sene başında hazır bulunuşluk sınavına alınıp bu doğrultuda kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir. Kendi içerisindeki bireysel gelişimleri ise uluslararası standartlarda uygulanan gelişim izleme sınavları ile takip edilir. Gerekli görülen öğrenciler etüt programına alınarak desteğe ihtiyacı olan alanlarda takviye edilir. Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır. Türk ve yabancı öğretmenlerimiz öğrencileri kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak, kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, hikâye yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek öğrencileri yüksek öğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlarlar. Her ay yapılan proje sunumları, münazara ve yarışmalar öğrencilerimizin özgüvenlerini de arttırmanın yanı sıra İngilizceyi günlük yaşantılarına dahil etmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla kullandığımız bilgisayar destekli sistemde; öğrencilerimiz ilgilerini çeken videoları izlerken aşamalara göre duyduklarını yazma, okuma, kelime çalışmaları ve sistemin öğrencimize verdiği dönütlerle eksikleri üzerinde tekrar çalışma ve desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini tamamlama imkânı bulmaktadırlar. Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlenir. Öğrencilerimiz hem kültürel ve sosyal olarak kendini geliştirmekte, hem de düzenli olarak bu ülkelerdeki saygın üniversite ve kolejlerin İngilizce derslerine katılarak İngilizce pratiklerini daha iyi bir noktaya taşımaktadırlar. Zafer Kolejinden mezun olan öğrenciler, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilecekleri İngilizce seviyesine sahip olmaktadırlar. 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil müfredatı TOEFL çalışmalarıyla da desteklenir. Liseyi bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşırlar. Lisemizde seçilen öğrenci delegelerimiz, her yıl  belli ülkelerin ve Birleşmiş Milletler kurumlarının temsil edildiği eğitsel bir simulasyon olan Model Birleşmiş Milletler'e (Model United Nations, MUN) katılır. Güncel dünya sorunları hakkında panel, çalıştay ve forumlarda görüşlerini İngilizce ifade edip kararlar alır ve rapor halinde çözüm önerileri sunarlar. Böylelikle zafer koleji öğrencileri, Yaşadığımız dünyanın gerçeklerinin bilincinde olarak geleceğe yön vermek için söz haklarını kullanıp, dünya bireyleri olma yolundaki çalışmalarına hızla devam ederler. İngilizce öğretim sistemimizin bir uzantısı olarak öğrencilerimizin İngilizce seviyelerinin uluslararası ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre sertifikalandırılması sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde aynı zamanda KET, PET ve FCE sınavlarına da hazır hale gelirler. Bu sayede Zafer Koleji öğrencilerinin Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde İngilizce yeterliliği göstererek, hazırlık sınıfı okumadan üniversiteye devam edebilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2. Yabancı Dil

  İkinci yabancı dil programında öğrencilerimiz, 3. Sınıftan itibaren İspanyolca, Rusça, Fransızca, Almanca dillerinden birini seçerler ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimlerini gerçekleştirirler.

  Zafer Fen Lisesinde öğrencilerin ikinci yabancı dilde orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları, güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.

  Zafer Fen Lisesinde uygulanan ikinci yabancı dil derslerinde de online dil öğrenim programları ve interaktif akıllı tahta materyalleri kullanılarak öğretim ortamı zenginleştirilmektedir.

  Fransızca

  Zafer Fen Lisesinde Fransızca dil becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra Fransız kültürü, uygarlığı, tarihi, edebiyatı, müziği ve mutfağı da dersin konuları arasında yer alır; çok kültürlülük çerçevesinde ders içeriği yapılandırılır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim alan öğrenciler, öğretim yılı sonunda tiyatro eseri, müzikal vb. gösterilerde yer alırlar.

  İspanyolca

  Dünya genelinde İngilizceden sonra en çok geçerliliği olan dil İspanyolcadır.  İspanyolca, Latin kültürünün dünya üzerindeki etkisi nedeniyle çok önemli bir kültür ve sanat dili olarak da kabul görmektedir. Öğrencilerimizin, ikinci yabancı dil öğretim programımızda yer alan İspanyolca derslerinde İspanyolca DELE 1, DELE 2 sınavlarında yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmektedir.

  Almanca

  Dilin tüm spesifik alanlarında (dinleme, konuşma, yazma, okuma) beceri ve bilgi kazanımının gerekliliğine önem verilen Zafer Kolejinde bu alanların her biri, hem birbiriyle entegre hem de kendi içerisinde ayrılan öğretim yöntemleri kullanılarak öğrenciye özümsetilir.

  Öğrencilerimizin, ikinci yabancı dil öğretim programımızda yer alan Almanca derslerinde FIT 1, FIT 2 sınavlarında yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmektedir.

  Rusça

  Rusça, dünya üzerinde en çok konuşulan 7. dildir ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.

  Rusça, Kiril alfabesini kullanır ancak Kiril alfabesinin öğrenilmesinin ardından hemen hemen tüm sözcükleri gayet düzgün telaffuz etmek mümkündür.

  Özel Zafer Kolejinde Rusça dersleri; Kiril alfabesinin ve Rusça dil bilgisi kurallarının öğrenilmesi, kelime bilgisinin artırılması ve yine iletişimi sağlamak için gerekli olan dinleme-konuşma-yazma ve okuma becerilerinin öğrencilere kazandırılması yönünde gerçekleştirilmektedir.

 • Bilim Eğitimi

  Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir yüzyılda yaşamaktayız. Her geçen gün yeni bir bilgiye ulaşılmakta ve yeni buluşlar gerçekleşmektedir. Bilim insanlarının çalışmalarını anlayabilmek ve yeni bilgileri takip edebilmek  bilimsel okuryazar olmakla  mümkündür. Nitelikli bir toplumun oluşması ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi, bilimsel okuryazar olabilmiş , aklın ve bilimin ışığında yaşamlarını biçimlendiren kuşaklar yetiştirilmesine bağlıdır. Bilime inanan ,araştırmacı ve yeniliğe açık bireylerin yetişmesinde hem ülkenin geleceği hem de bireyin kendini geliştirmesi açısından eğitim ve öğretimin önemi büyüktür.

  Zafer Anadolu Lisesi, bilimsel düşünceye sahip uzman öğretmenleri ve MEB ortaöğretim programlarına uygun her türlü donanıma sahip laboratuvar ve derslikleriyle Atatürk Türkiye’sinin bilim insanlarını yetiştirmeyi temel amaçlarından biri olarak görmektedir.

  Fen ve Teknoloji Laboratuvarları

  Robotiks Laboratuvarı

  3D Siber Laboratuvarı

  ArGe ve Yüksek Teknoloji Laboratuvarı

  Fizik Laboratuvarı

  Kimya Laboratuvarı

  Biyoloji Laboratuvarı

  Sera

  Seramızda toprak inceleme, çimlendirme, tüpleme, çoğaltma, bitki bakımı gibi deney ve gözleme dayalı çalışmalar gerçekleştirilir. 

  Hayvan Bakım Merkezi

  Hayvan bakım merkezimizde kafes hayvanlarının bakımı, yaşamsal ihtiyaçlarının ve tür özelliklerinin gözlenmesi, keşfetmeye yönelik gezi-gözlem, inceleme, deney, çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik çalışmaları yapılır.

  Kütüphane ve Çalışma Salonu

  Kütüphanemizde farklı tür ve özelliklerde yazınsal niteliğe sahip kitaplar, bilim kitapları ve multimedya araçları gibi materyallerle okuma etkinlikleri, dinleme etkinlikleri, Türkçe ve İngilizce dil etkinlikleri, poster, afiş, kitap oluşturma ve bilişim teknolojileri çalışmalarına yer verilir.

  Uzman eğitimci kadromuz ile çocuklarımızın lise hazır bulunuşluk düzeylerini ileri seviyeye çıkartıyoruz.

  Zafer Koleji Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim, öğrencilerimizin gelişimini bir bütün olarak destekleyici kapsam ve niteliktedir. Bu durumun bir yansıması olarak okulumuzda öğrencilerimiz, bir sonraki eğitim basamağı olan üniversite dönemi için gerekli olan hazır bulunuşluk gereksinimini eksiksiz bir biçimde karşılar.

 • Sanat Eğitimi

  Müzik Atölyesi

  Atölyemizde çeşitli müzik enstrümanları ve farklı materyaller ile şarkı, ritim, drama, oyun, hareket ve dans çalışmaları gerçekleştirilir.

  Drama Atölyesi

  Öğrencilerin bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen, öz güven, empati gibi temel kişisel becerileri ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen etkinlikler yapılır.

  Görsel Sanatlar Atölyesi

  Okulumuzda görsel sanatlar olarak farklı yöntem ve tekniklerde resim ve boyama çalışmaları, çizgi çalışmaları, kağıt işleri, yoğurma, artık materyal çalışmaları, üç boyutlu çalışmalar, heykel, mimari ve el sanatları alanlarında sanat eserlerine ve sanatçılara ilişkin farkındalık ve estetik çalışmalar yapılır.

  Aynalı Salon

  Müzik, ritim, hareket ve estetik çalışmaları geçekleştirilir.

 • Spor Eğitimi

  Zafer Koleji Anadolu Lisesinde öğrenciler beden eğitimi dersi ile gelişim özellikleri göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, yapıcı, yaratıcı, üretken ve milli kültür değerlerini benimsemiş, spor konusunda tartışabilen, spor etkinliklerine katılımı davranış haline getirebilen bireyler olarak yetiştirilir. Okulumuzda zorunlu olarak haftada iki ders saati olarak gerçekleştirilen beden eğitimi dersleri dışında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda kurslar yapılır. Özel yeteneği olan öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir ve seçilen öğrencilerle müsabakalara katılırlar.

  Spor Komplekslerimiz

  Okulumuzda bulunan,

  - Tenis Kortu

  - Açık ve kapalı yüzme havuzları

  - Basketbol sahası

  - Voleybol sahası

  - Buz pateni

  Squash salonu gibi spor alanlarında öğrencilerin ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimleri desteklenir. Spor alanları güvenlik, hijyen ve sağlık gereksinimlerine uygun olarak oluşturulmuştur.

 • Eğitime Destek

  Sosyal Sorumluluk Projeleri

  Öğrencilerimizin, bir parçası olarak içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri için gerektiğinde ilgili kurum ve kişilerle de iş birliği yapılarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir.

  Program Geliştirme

  Zafer Anadolu Lisesinde MEB eğitim ilke ve amaçlarına ve Zafer Kolejinin benimsediği nitelikli ve özgün eğitim yaklaşımına uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması amacıyla öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanımız ve ölçme-değerlendirme uzmanımız sistemli ve koordineli olarak eğitim programının içeriğini yapılandırmaktadır. Eğitim programımızın içeriği, kendine özgü yapısı ve nitelikleri ile bağımsız ve sosyal bireyler olarak çocuklarımızın “bugünü yaşayarak geleceğe hazır olmaları” fikrinden hareketle oluşturulur. 

  Ölçme ve  Değerlendirme

  Okulumuzda çocukların gelişim özelliklerinin izlenmesi ve yeni gelişim hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulması amacıyla öğretmenlerimiz, ölçme değerlendirme uzmanımız, program geliştirme uzmanımız ve rehberlik uzmanımız tarafından iş birliği ve koordinasyon içinde sistemli, bilimsel ve yöntemce zengin ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

  Zafer Kolejinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; güven, saygı, gizlilik ve iş birliği ilkelerine dayalı, gelişimsel ve önleyici rehberlik yapısı çerçevesinde gerçekleştirilir. Rehberlik uzmanlarımız; aile ve öğretmenler ile iş birliği içinde, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini izler. Okulumuzda başarının devamlılığı ve takibini sağlamak amacıyla okul-aile iş birliğine ve iletişimine büyük bir önem verilmektedir. Öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimlerinin sağlıklı biçimde desteklenmesi için bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları uygun yöntem ve yaklaşımlara dayalı olarak çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilir.

  Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

  Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Eğitsel Rehberlik

  Mesleki Rehberlik

  Sınıf Rehberliği

  Velilere Yönelik Çalışmalar

  Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Veli Eğitim Seminerleri

  Veli Paylaşım Toplantıları

  Okulumuzda büyük ve küçük grup etkinliklerinin yanı sıra öğrenciye özgü yapılandırılmış bir program dahilinde, öğrencinin bireysel olarak bire bir destekleneceği ve yönlendirileceği eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, öğretmenler ve uzmanlar tarafından birlikte programlanır ve gerçekleştirilir. Bu süreç; uygun ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile biçimlenir; izlenir ve her öğrencinin kendine özgü öğrenme özelliklerine uygun olarak gelişimsel ihtiyaçlarına, ilgi ve yeteneklerine dönük, kapsamlı ve sistematik bireysel çalışmaları kapsar. Böylece her bir öğrencimizin gelişimi, grup etkinliklerinin dışında, bireysel bağlamda da sistemli olarak yürütülen bu çalışma ile planlı ve programlı şekilde desteklenir.

 • PDR
 • Aile Katılımı

  Öğrencilerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlarken bu yolda birlikte yürüdüğümüz ve aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz, en büyük destekçilerimizdir. Bu nedenle ailelerimizin her aşamada bizlerle iletişim halinde olmaları, çocuklarının okul yaşantıları ve gelişimi ile ilgili bizleri bilgilendirmeleri ve eğitim sürecinin aktif bir parçası olmaları çok önemsediğimiz bir durumdur.

  Okulumuzda bireysel görüşmeler, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlenir. Ailelerimizin çocuklarını okul ortamında arkadaşları ile gözlemlemesine olanak vermek ve okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla anne ve babaların, birlikte belirlenmiş etkinlikler ile okul yaşamına katılmaları sağlanır.

  Ailelerimiz, eğitim sürecinin, Zafer Anadolu Lisesinin ayrılmaz bir parçası olarak çocuklarının eğitim ve gelişimini sağlıklı ve düzenli şekilde izleme olanağı bulurken çocuklarımız da okul ve okul dışı öğrenme yaşantılarını tutarlı ve anlamlı bir süreçle, birlikte gerçekleştirirler.

 • Video Galeri