Birimler
 • Okul Geliştirme Direktörlüğü, Zafer Koleji bünyesindeki tüm eğitim birimlerinin program geliştirme, ölçme değerlendirme ve eğitim teknolojileri alanlarında AR-GE çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda eğitim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeler takip edilip, Zafer Koleji’nin vizyon ve misyonuna uygun yenilikler özgün şekilde yorumlanarak uygulanır. Ayrıca öğretmenlerimizin meslekî becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim çalışmalarını planlanır ve alanında uzman akademisyenlerin de katkılarıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenir.

  Okul Geliştirme Direktörlüğü,
  • Program Geliştirme
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Eğitim Teknolojileri olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır.

 • Eğitimde program geliştirme, bilginin doğasını kavramayı günümüz toplum yapısına uygun yaklaşım ve bireyin yaparak-yaşayarak geçirdiği zengin deneyimler ile bilginin yapılandırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesidir. Bunun için öğrencinin öğrenme ortamlarının, içeriğin, kazanımların ve değerlendirmenin planlanması, uygulanması ve tüm bu sürecin değerlendirilip yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu noktada okul geliştirme direktörlüğü tarafından geliştirilen, 2015-2016 öğretim yılından itibaren tüm kademelerde uygulanabilen öğretim modeli kullanılacaktır. Yeni öğretim tasarımımız geliştirilirken bireyin ihtiyaçları ve var olan eğitim durumları göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda geçmişten günümüze kadar literatüre girmiş olan öğretim tasarımları geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Tasarımların çalışan/çalışmayan basamakları irdelenmiş ve yapılandırmacı yaklaşımla öğrenmenin sağlanması amacına uygun görülen basamaklar sentezlenmiştir. Bu araştırmalar sonucunda 2015-2016 öğretim yılından itibaren uzmanlarımız tarafından geliştirilen, tüm kademelerde ve disiplinlerde uygulanabilecek “2BM” Program Modeli geliştirilmiştir. Bundan sonra ise kullanılacak olan yeni model süreç boyunca izlenecek, gerekli değişim ve düzeltmeler yapılacak, öğrencilerin bilgiyi yapılandırarak gündelik hayatlarına transfer edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlanmaya çalışılacaktır.

 • Eğitim ve öğretim; hedef-davranışlar/kazanımlar, içerik, öğrenme ve öğretme durumları ile değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Bu basamaklardan biri olan değerlendirme ise ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından yürütülmektedir. Genellikle, ölçme ve değerlendirmeden anlaşılan, hazırlanan soruların öğrenciler tarafından çözülmesi ve öğrencilerin bir sıralama sonucuna göre hazırlanan raporlarla durumlarının belirlenmesidir. Bu belirleme işlemi yanıltıcı olmamakla birlikte sadece test çözme süreci öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Birimin amacı; Tümel (süreç ve sonuç) değerlendirme araçlarının kullanıldığı, öğrencilerin bireysel farklılıklarının da göz önünde bulundurulduğu, sadece sonuç odaklı olmayan bir ölçme ve değerlendirme sistemini yaşatmaktır. Sonuç değerlendirmede amaç, öğretim programının hedeflediği bilgi ve beceri birikimine ders/konu/ünite/dönem/yıl-sonunda öğrencilerin/grupların ne kadar sahip olduğunu belirlemek; belirlenen düzeydeki (varsa) eksikleri gidermek için öğrenci/öğretmen/veli işbirliğini sağlayarak yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. Bir diğer amaç da öğretim programının hedefini yerine getirip getiremediğini test ederek programın aksak kısımlarını gidermektir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak öğrencilerin/sınıfların akademik gelişimlerinin takipleri raporlanacaktır. Süreç değerlendirmede hedef öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulunduran bir ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğretimin her aşamasında, öğrenciyi tanıma, öğrencinin derse karşı hazır bulunuşluğu, eğitim durumlarında ve ödevlerde öğrencilerin (varsa) eksikleri anında gidermek için süreç değerlendirmeye daha da önem verilmelidir. Ayrıca süreç değerlendirme, öğrencilerin üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme olanağı sağlaması açısından da önemlidir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak hazırlanan raporlarla öğrencilerin/sınıfların akademik gelişimleri takip edilecektir. Bu sayede öğrenme süreci tekrar düzenlenecektir.

 • Eğitim Teknolojileri birimi; okulda uygulanan örgün eğitime destek olması amacıyla öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmalarına imkan olmadığı zamanlarda, teknoloji aracılığı ile gerçekleştirilen online öğrenim faaliyetleri içerecek bir e-öğrenme sistemi çalışmasını yürütmektedir. Sistem 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak kullanılmaya başlayacaktır.

 • Zafer Koleji’nde rehberlik birimi çalışmaları ‘Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Çalışmaları’ kapsamında yürütülür. Gelişimsel rehberlik öğrencilere şimdi ve gelecekte daha fonksiyonel olmaları için çeşitli yeterlilikleri kazandırmayı hedefler. Öğrencileri başarılı – başarısız, problemli- problemsiz tanımlamalarının uzağında tutarak bütün öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı hedefler. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim - öğretim çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.