KURUMSAL
OKULLAR

“Ben, bugün minicik bir bedeni, kocaman bir kalbi olan küçük bir çocuğum. Her insanın bir zamanlar yaşadığı ve elinden gelse koşa koşa gidip kapısından tekrar gireceği “çocukluk” denen o büyülü dünyada yaşayan, meraklı, yaratıcı, sevgi dolu, ön yargıları olmayan küçük bir çocuk…  Zaman hızla akıyor ve ben büyüyorum, büyüyeceğim. Çok şeyler yapmam, çok şeyler öğrenmem gerek biliyorum. Ama şunu da istemeden edemiyorum: şu anda ben meraklı, yaratıcı, sevgi dolu, ön yargıları olmayan küçük bir çocuğum. Benzersiz ve özelim. Büyümeye böyle devam edebilir miyim?”

Zafer Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel öğretim kurumu olarak 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir. Okulumuzda çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Çocuklarımıza modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırılmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, anaokulumuzda zengin fiziksel imkanlar ve alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yaklaşımı benimsenmekte ve çocuklarımızın ‘bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları’ fikrinden hareketle eğitim yapılmaktadır.

 

Okul öncesi eğitim, süreç olarak bireyin yaşam boyu edindiği bilgi ve becerilerin çok büyük bir bölümünün kazanıldığı ve sonraki yaşantısına temel olacak nitelikte çok yönlü gelişimsel kazanımlar edindiği kritik bir dönemi kapsar. 

Bu dönemde çocuklara sunulan nitelikli öğrenme ortamları, onların kendileriyle barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş, hedefleri olan, sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır. 

 

BİRİMLERİMİZ

OGED

Okul Geliştirme Direktörlüğü, Zafer Koleji bünyesindeki tüm eğitim birimlerinin program geliştirme, ölçme & değerlendirme ve eğitim teknolojileri alanlarında AR-GE çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda eğitim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeler takip edilip, Zafer Koleji’nin vizyon ve misyonuna uygun yenilikler özgün şekilde yorumlanarak uygulanır. Ayrıca öğretmenlerimizin meslekî becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim çalışmalarını planlanır ve alanında uzman akademisyenlerin de katkılarıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenir. Okul Geliştirme Direktörlüğü,  Program Geliştirme  Ölçme ve Değerlendirme  Eğitim Teknolojileri olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır.

Program Geliştirme

Eğitimde program geliştirme, bilginin doğasını kavramayı günümüz toplum yapısına uygun yaklaşım ve bireyin yaparak-yaşayarak geçirdiği zengin deneyimler ile bilginin yapılandırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesidir. Bunun için öğrencinin öğrenme ortamlarının, içeriğin, kazanımların ve değerlendirmenin planlanması, uygulanması ve tüm bu sürecin değerlendirilip yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu noktada okul geliştirme direktörlüğü tarafından geliştirilen, 2015-2016 öğretim yılından itibaren tüm kademelerde uygulanabilen öğretim modeli kullanılacaktır. Yeni öğretim tasarımımız geliştirilirken bireyin ihtiyaçları ve var olan eğitim durumları göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda geçmişten günümüze kadar literatüre girmiş olan öğretim tasarımları geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Tasarımların çalışan/çalışmayan basamakları irdelenmiş ve yapılandırmacı yaklaşımla öğrenmenin sağlanması amacına uygun görülen basamaklar sentezlenmiştir. Bu araştırmalar sonucunda 2015-2016 öğretim yılından itibaren uzmanlarımız tarafından geliştirilen, tüm kademelerde ve disiplinlerde uygulanabilecek “2BM” Program Modeli geliştirilmiştir. Bundan sonra ise kullanılacak olan yeni model süreç boyunca izlenecek, gerekli değişim ve düzeltmeler yapılacak, öğrencilerin bilgiyi yapılandırarak gündelik hayatlarına transfer edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlanmaya çalışılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim ve öğretim; hedef-davranışlar/kazanımlar, içerik, öğrenme ve öğretme durumları ile değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Bu basamaklardan biri olan değerlendirme ise ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından yürütülmektedir. Genellikle, ölçme ve değerlendirmeden anlaşılan, hazırlanan soruların öğrenciler tarafından çözülmesi ve öğrencilerin bir sıralama sonucuna göre hazırlanan raporlarla durumlarının belirlenmesidir. Bu belirleme işlemi yanıltıcı olmamakla birlikte sadece test çözme süreci öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Birimin amacı; Tümel (süreç ve sonuç) değerlendirme araçlarının kullanıldığı, öğrencilerin bireysel farklılıklarının da göz önünde bulundurulduğu, sadece sonuç odaklı olmayan bir ölçme ve değerlendirme sistemini yaşatmaktır. Sonuç değerlendirmede amaç, öğretim programının hedeflediği bilgi ve beceri birikimine ders/konu/ünite/dönem/yıl-sonunda öğrencilerin/grupların ne kadar sahip olduğunu belirlemek; belirlenen düzeydeki (varsa) eksikleri gidermek için öğrenci/öğretmen/veli işbirliğini sağlayarak yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. Bir diğer amaç da öğretim programının hedefini yerine getirip getiremediğini test ederek programın aksak kısımlarını gidermektir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak öğrencilerin/sınıfların akademik gelişimlerinin takipleri raporlanacaktır. Süreç değerlendirmede hedef öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulunduran bir ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğretimin her aşamasında, öğrenciyi tanıma, öğrencinin derse karşı hazır bulunuşluğu, eğitim durumlarında ve ödevlerde öğrencilerin (varsa) eksikleri anında gidermek için süreç değerlendirmeye daha da önem verilmelidir. Ayrıca süreç değerlendirme, öğrencilerin üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme olanağı sağlaması açısından da önemlidir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak hazırlanan raporlarla öğrencilerin/sınıfların akademik gelişimleri takip edilecektir. Bu sayede öğrenme süreci tekrar düzenlenecektir.

Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri birimi; okulda uygulanan örgün eğitime destek olması amacıyla öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmalarına imkan olmadığı zamanlarda, teknoloji aracılığı ile gerçekleştirilen online öğrenim faaliyetleri içerecek bir e-öğrenme sistemi çalışmasını yürütmektedir. Sistem 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak kullanılmaya başlayacaktır.

EĞİTİM

BİLİM

İnsan oğlunun bitmek tükenmek bilmeyen merakı bir çok alanda her geçen gün yeni bir bilginin üretimine ve teknolojide birçok yeniliklere neden olmaktadır. Bu çalışmaların belirli alanlarda sistematik bir şekilde yapılmasına ve objektif gerçekliği yansıtmaya çalışmasına bilim denilmektedir. Bilim, hem bilimsel yöntemlere dayanarak bilgiyi kullanmaya, hem de yeni bilgiler elde etmeye yardımcı olur. Bu nedenle, her bilimsel bilgi, kendinden sonraki bilgilerin doğuşunun göstergesidir. Toplumların ilerlemesi için bilim bir şart, bu bilimsel bilgiyi nasıl elde edebileceğini ve kullanabileceğini bilen bireyler yetiştirmek ise sürdürülebilirlik için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlediği günümüzde, öğrencileri, bilime, matematiğe ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla eğitimde yeni bir yaklaşıma doğru yönelmeler başlamıştır.

Bu sebeple Zafer Koleji olarak, öğrencilerimizi bu hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek için gerekli niteliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek amacındayız. Nitelikli bireyler yetiştirebilmek adına öğrencilerimizin aktif olduğu, zengin uygulama laboratuvar olanaklarıyla, pek çok beceriyi kazanmalarına fırsatlar sağlıyoruz. Bu öğrenme stratejisiyle, öğrencilerin anlamakta güçlük çekebildikleri kavramları kavratmak ve somutlaştırmak mümkün olmakta, öğrenci birebir öğrenme faaliyetlerine katıldığından bilgilerin kavranması ve kalıcılığının sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda gerçekleştirilen uygulamalı bilim eğitimlerinin  pek çok yararı vardır.

Bu yararları genel olarak söyle sıralayabiliriz;

  • öğrenciler bilimle ilgili doğrudan ilk elden deneyim kazanabilirler,

  • öğrenciler problemlere bağlı hipotezler kurarak test edebilirler,

  • problemleri tartışabilirler ve bilimin araştırmaya dayalı doğasını anlayabilirler,

  • öğrenciler birlikte çalışmalar yapabildikleri sosyal ortamlar sağlayabilirler,

  • öğrenciler bilimsel beceriler kazanabilirler,

  • öğrenciler eleştirel düşünme becerileri kazanabilirler (Blosser, 1983; Lunetta ve Hofstein, 1991; Wilson ve Stensvold, 1991; Lawson, 1992; Seago, 1992; Deutch, 1994; Lazarowitz ve Tamir, 1994; Jovanic ve King, 1998).

Bu eğitim yaklaşımından yola çıkan Zafer Koleji kapsamında , biyoloji, fizik, kimya, robotiks, Ar-Ge ve 3D video laboratuvarları toplam 300m2 ‘ lik bir alanda üst düzey donanımı ve dizaynı ile çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Laboratuvarlarımız 31 öğrenci kapasiteli olup son derece uygun mevcut altyapısı ve öğretmenlerimizin bilgi birikimi ile birçok deney ve araştırma projeleri yapabilecek durumdadır.

Biyoloji laboratuvarında; ışık mikroskobu, stereomikroskop, magnetik karıştırıcı, santrifüj, inkübatör, pH metre, spektrofotometre, saf su cihazı, mikropipetler, otoklav, videofleks mikroskop bulunmaktadır.

Kimya laboratuvarında, rotary evaporator sistemi, hassas terazi, soxhelet cihazı, vakum pompası, kolorimetre, güç kaynak, viscometer bulunmaktadır.

Fizik laboratuvarında dinamik ve kinematik uygulamaların yapılabilmesi için termal elektrik deney seti, arayüz sistemleri, basınç deney setleri, enerji sensörleri, plasma küresi, dinamik ölçüm sistemleri bulunmaktadır.

3- Boyutlu Video Laboratuvarında konular 3 boyutlu videolar ile işlenmektedir. Fen ve matematik derslerinde bazı tanım ve terimlerin anlaşılabilmesi için 3 boyutlu görsellerden faydalanılmaktadır. Bu öğrencilerin derste ilgi ve  konsantrasyonları azalmadan ders boyu sürmektedir. Bu şekilde anlama ve başarı yükselmektedir.

Robotiks Labaratuvarında öğrencilerimiz burada takım halinde çalışarken düşünüyor, araştırıyor, tasarlıyor, programlıyor ve problemleri çözen robotlar üretiyor.

Ar-Ge laboratuvarı ise öğrencilerimize bilgisayarlar ile çalışma ortamı sağlamak için düzenlenmiştir.

KADRO

YÖNETİCİ KADRO

Alanında yetkin, öğrencilerinin bireysel farklılıklarına saygılı, tutum ve davranış bakımından rol model olabilecek çağdaş değerleri ve bilimsel bakış açısını benimsemiş, güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturulmuştur. Zafer Koleji, öğrenme ve gelişme anlayışını sadece öğrencilerle değil, öğretmenlerle de gerçekleştirme anlayışını benimsemiştir. Bu nedenle, akademisyenlerin eğitim öğretim başlamadan vereceği öğretmen eğitimi ve yıl içerisindeki yönlendirmelerini içeren seminerler, sunumlar ve etkinliklerle öğretmenlerimizin akademik ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmaktadır.
İK

ZAFER KOLEJİ'NDE ÇALIŞMAK İÇİN

Zafer Koleji, bilimsel düşünceyi benimsemiş, Zafer Koleji vizyon ve misyonuna sahip çıkan, gelişime ve değişime açık, araştıran, sorgulayan ve uygulayan, takım ruhuna inanan ve ekibi ile geleceğin örnek bireylerine öncülük etmeyi hedeflemiş, zamanı ve kaynaklarını etkili kullanabilen, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağını Zafer Koleji ailesine kazandırmayı ve bu insan kaynağının verimliliğini ve aidiyetini sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.

İnsan Kaynakları birimimiz, okullarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü Zafer Koleji bünyesine kazandırmak üzere bir insan kaynakları veri tabanı oluşturmuştur. Zafer Koleji bünyesinde kurumsal aidiyet ile çalışacak, motivasyonu yüksek, kendine ve niteliklerine güvenen, Zafer Koleji ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyacak adayların değerlendirilebilmesi için insan kaynakları formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU FORMU
İLETİŞİM

Eskişehir Yolu, Mesa Koru - Bağlıca Kavşağı No: 461
Çayyolu/ ANKARA
GÖRÜŞ ÖNERİ
Adınız Soyadınız
Telefon
E-Posta
Şirket (Varsa)
Konu
Mesajiniz